Leveringen - 489107-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Producten voor schoonmaken en poetsen

2020/S 202-489107

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestna občina Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5874025000
Postadres: Mestni trg 1
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13064407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Miškolin
Nationaal identificatienummer: 1940872000
Postadres: Novo Polje, cesta VI 1
Plaats: Ljubljana - Polje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1260
Land: Slovenië
E-mail: vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefoon: +386 15285131
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtec-miskolin.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Vrhovci
Nationaal identificatienummer: 1943359000
Postadres: Vrhovci, cesta XIX 10
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: vrtec.vrhovci@guest.arnes.si
Telefoon: +386 12445252
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtec-vrhovci.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Otona Župančiča
Nationaal identificatienummer: 5055563000
Postadres: Parmska cesta 41
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: vrtec-o.zupancic@guest.arnes.si
Telefoon: +386 15209756
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtecoz-lj.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Ledina
Nationaal identificatienummer: 1942905000
Postadres: Čufarjeva ulica 14
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@vrtec-ledina.si
Telefoon: +386 12308240
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtec-ledina.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Črnuče
Nationaal identificatienummer: 5049938000
Postadres: Dunajska cesta 400
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
E-mail: vrtec-crnuce@guest.arnes.si
Telefoon: +386 15897410
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtec-crnuce.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Najdihojca
Nationaal identificatienummer: 5050219000
Postadres: Gorazdova ulica 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: vrtec@najdihojca.si
Telefoon: +386 15155920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://najdihojca.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Zelena jama Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Nationaal identificatienummer: 5057175000
Postadres: Zvezna ulica 24
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: vrtec@zelenajama.si
Telefoon: +386 15206710
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zelenajama.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Vodmat
Nationaal identificatienummer: 5249813000
Postadres: Korytkova ulica 24
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si
Telefoon: +386 15207100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtecvodmat.si
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Referentienummer: 430-651/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 736 909.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čistila za kuhinjo in objekt

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Čistila za strojno pomivanje posode

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831210 Detergentia voor vaatwasmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Izdelki za osebno higieno

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33750000 Babyverzorgingsproducten
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18900000 Bagage, zadeltuig, zakken en tassen
39222110 Wegwerpbestek en -borden
39514200 Theedoeken
39525100 Stofdoeken
39525800 Schoonmaakdoekjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403004

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600013
Perceel nr.: 1
Benaming:

Čistila za kuhinjo in objekt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5435960000
Postadres: Pod Hruševco 20
Plaats: Vrhnika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1360
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 563.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600013
Perceel nr.: 2
Benaming:

Čistila za strojno pomivanje posode

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kimi d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje
Nationaal identificatienummer: 5311802000
Postadres: Planjava 1
Plaats: Trzin
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1236
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 980.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600013
Perceel nr.: 4
Benaming:

Izdelki za osebno higieno

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 168.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600013
Perceel nr.: 5
Benaming:

Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5435960000
Postadres: Pod Hruševco 20
Plaats: Vrhnika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1360
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 375.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020