Leveringen - 489136-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Sofia: Terreinvoertuigen

2020/S 202-489136

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavna agentsiya za metrologichen i tehnicheski nadzor
Nationaal identificatienummer: 000695096
Postadres: bul. „D-r G. M. Dimitrov“ No. 52A
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1797
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tsvetanka Georgieva Ivanova
E-mail: Tsvetanka.Ivanova@damtn.government.bg
Telefoon: +359 877668942
Fax: +359 29861707
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.damtn.government.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/21539
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализирани моторни превозни средства

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113200 Terreinvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е доставка на специализирани моторни превозни средства по проект на ДАМТН BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 123 120.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на обществената поръчка е доставка на специализирани моторни превозни средства по проект на ДАМТН BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

По проект BG16RFOP002-2.004-0001, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-325798
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11-00-64/09.10.2020
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Киа Моторс България — София“ ООД
Nationaal identificatienummer: 204650474
Postadres: бул. „Цариградско шосе“ № 144
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1138
Land: Bulgarije
E-mail: sales@kia.bg
Telefoon: +359 29628402
Internetadres: http://www.kia.bg/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 120.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020