De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Werken - 489137-2022

09/09/2022    S174

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2022/S 174-489137

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: citydev.brussels
Nationaal identificatienummer: 0215.984.554_29111
Postadres: Gabrielle Petitstraat 6
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1080
Land: België
Contactpersoon: Youssef EL MIMOUNI
E-mail: lioncity@citydev.brussels
Telefoon: +32 24225242
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.citydev.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456576
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ahold Delhaize nv
Postadres: Ossegemstraat 53
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1080
Land: België
E-mail: lioncity@citydev.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.delhaize.be
Adres van het kopersprofiel: http://www.delhaize.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres: Gulden-Vlieslaan 72
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: lioncity@citydev.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://slrb-bghm.brussels
Adres van het kopersprofiel: http://slrb-bghm.brussels
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456576
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=citydev-+PROJET+730301+%22LionCity+I%22-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46685
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Woningen en economische activiteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LionCity I – Promotieopdracht van werken – Te ontwikkelen bovengrondse oppervlakte: 50.335 m²

Referentienummer: citydev- PROJET 730301 "LionCity I"-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een opdracht voor de ontwikkeling van een gemengd project met een bovengrondse bruto-oppervlakte van 50.335 m², samengesteld uit:

- koopwoningen (citydev.brussels): ± 24.440 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;

- sociale woningen (BGHM): ± 4.113 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;

- ateliers (citydev.brussels): ± 15.240 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;

- Delhaizesupermarkt: ± 3.442 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;

- winkels (citydev.brussels): ± 1.000 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;

- winkel en/of horecazaak en/of voorziening voor rekening van de promotor: ± 2.100 m² bovengrondse bruto-oppervlakte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 110 355 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ossegemstraat, Jules Delhaizestraat, Jean-Baptiste Janssenstraat, de Rudderstraat en Euterpestraat in 1080 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LionCity I wordt ontworpen, uitgevoerd, gefinancierd en verkocht door de promotor volgens de modaliteiten die worden beschreven in dit bestek. Het project omvat onder meer:

• het beheer en de behandeling van de bodemverontreiniging, en de afbraak van de bestaande gebouwen die niet worden behouden voor het project;

• de bouw van in totaal zo’n 50.335 m² bovengrondse bruto-oppervlakte (zonder het bestaande parkeergebouw), die als volgt is verdeeld:

- 24.440 m² koopwoningen voor citydev.brussels;

- 4.113 m² sociale woningen voor de BGHM;

- 15.240 m² ateliers en een ondergrondse parking voor 68 bestelwagens, en 1.000 m² winkelruimte voor citydev.brussels;

- een Delhaizesupermarkt van 3.442 m² met een ondergrondse parking met 120 plaatsen;

- 2.100 m² voor winkels/horeca/voorzieningen tegen vrije prijs. Horeca staat voor de sector van hotels, restaurants en cafés;

• de rehabilitatie en gedeeltelijke herbestemming van een bestaand gebouw (parkeergebouw);

• de inrichting van de nodige basisinfrastructuur voor een toekomstige professionele stadslandbouwactiviteit van 2.000 m² op het dak van het gebouw voor productieactiviteiten;

• de uitvoering van de inrichtingswerken die nodig zijn voor het goede gebruik van het gedeelde parkeergebouw (bestaand gebouw);

• de bouwrijpmaking van de site. Dat houdt in dat de promotor alle aansluitingen van het project op de verschillende netten (water, elektriciteit, gas, telefoon en riolering) moet voorzien;

• de realisatie van de openbare ruimten, die worden overgedragen aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (wegen, pleinen en park). De inrichting omvat onder meer de beplanting, de landschapsinrichting, recreatieve en landschapslandbouw, inclusief de levering en plaatsing van de openbare verlichting en het meubilair;

• de realisatie van de naaste omgeving bij de ruimten voor economische activiteiten (ateliers en winkels) op de begane grond, inclusief de privatieve logistieke as van zo’n 2.000 m² die uitsluitend voor vrachtverkeer is bestemd;

• de opvolging van een participatief proces met de buurtbewoners en/of toekomstige bewoners, en het uitwerken en beheren van een participatief proces voor de openbare ruimten.

De promotor verkoopt de koopwoningen tegen geconventioneerde prijs en de ruimten voor winkels/horeca/voorzieningen tegen vrije prijs.

De ateliers voor productieactiviteiten, de winkels voor citydev.brussels en de logistieke as blijven eigendom van citydev.brussels. Zij gaat die ruimten ook commercialiseren.

De sociale woningen worden verkocht aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

De promotor moet ook de Delhaizesupermarkt financieren (constructie en grond) en leveren volgens de voorschriften in het bestek en de bijlagen. De promotor of een door hem aangestelde investeerder moet alle rechten en plichten uit de erfpachtovereenkomst (zie bijlage 16) overnemen.

De promotor moet ook het parkeergebouw uitbaten en beheren. Hij kan die opdracht zelf uitvoeren of toevertrouwen aan een andere entiteit.

De promotor financiert de bouw van de woningen gedeeltelijk: in het kader van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt hij voor de geconventioneerde woningen namelijk een subsidie toegekend die in principe begrensd is op 30 %.

Aangezien de verkoop van de gesubsidieerde woningen onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, mogen de geconventioneerde woningen enkel worden verkocht aan kandidaat-kopers die ingeschreven zijn op de lijst van citydev.brussels.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 355 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bijlage ‘selectieleidraad’.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Let op: in de selectieleidraad zijn de criteria (de bedragen) voor de economische en financiële draagkracht verlaagd ten opzichte van de voorlopige selectieleidraad, die bij de vooraankondiging was gevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Brusselse Ombudsvrouw
Postadres: Oud Korenhuis 1
Plaats: brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2022