Leveringen - 489149-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-La Riche: Reinigingsmiddelen

2020/S 202-489149

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 197-474686)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de La Riche
Postadres: place du Maréchal Leclerc — BP 102
Plaats: La Riche Cedex
NUTS-code: FRB0 Centre – Val de Loire
Postcode: 37521
Land: Frankrijk
E-mail: la.mairie@ville-lariche.fr
Telefoon: +33 247362424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-lariche.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://lariche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits et de petit matériel d'hygiène pour la ville de La Riche au cours des années 2021-2025

Referentienummer: 2020-14 à 16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000 Reinigingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits et de petit matériel d'hygiène pour la ville de La Riche au cours des années 2021-2025.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-474686

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: