Leveringen - 489181-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Šiauliai: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-489181

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-425204)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Nationaal identificatienummer: 245386220
Postadres: V. Kudirkos g. 99
Plaats: Šiauliai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-76231
Land: Litouwen
Contactpersoon: Dovilė Černiauskienė
E-mail: dovile.cerniauskiene@siauliuligonine.lt
Telefoon: +370 41524514
Fax: +370 41524514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wwww.siauliuligonine.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6297

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinės priemonės su diodinių lazerių panauda

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vienkartinės priemonės su diodinių lazerių panauda.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-425204

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: