Leveringen - 489184-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Controle- en testapparatuur

2020/S 202-489184

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 195-471305)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postadres: ul. Nowoursynowska 166
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-787
Land: Polen
Contactpersoon: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Kinga Zwierz Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia", ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
E-mail: czz@sggw.pl
Telefoon: +48 225931390 / 225935591
Fax: +48 225931384
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sggw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW – cz. XIII

Referentienummer: SZP.250.43.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000 Controle- en testapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 195-471305

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

VII.2)Overige nadere inlichtingen: