Leveringen - 489191-2020

16/10/2020    S202

Polen-Radziejów: Medische apparatuur

2020/S 202-489191

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-425398)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Szpitalna 3
Plaats: Radziejów
NUTS-code: PL619 Włocławski
Postcode: 88-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sławomir Kuligowski
E-mail: poczta@szpitalradziejow.pl
Telefoon: +48 542856200
Fax: +48 542853701
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalradziejow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Referentienummer: PN-11/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są: urządzenia medyczne.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33100000.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr od 3a do 3n załącznika do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 zadań – każde z nich stanowi oddzielne postępowanie.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający wskazuje zasady dotyczące równoważności ofert w tomie III SIWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień/zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz 7 Pzp.

10. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-425398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1-14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data:
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: