Leveringen - 489206-2020

16/10/2020    S202

Polska-Łódź: Komputery osobiste

2020/S 202-489206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 184-443769)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7251739344
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Adres pocztowy: ul. Snycerska 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 91-302
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 49
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633327
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Solna 14
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 91-423
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicz 122
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-145
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: ASI.272.45.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na dwie części:

— część 1: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ,

— część 2: dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego na potrzeby jednostek – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 184-443769

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: