Leveringen - 489208-2020

16/10/2020    S202

Polen-Katowice: Microprocessors

2020/S 202-489208

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-482459)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postadres: ul. Ziołowa 45/47
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-635
Land: Polen
Contactpersoon: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Telefoon: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.gcm.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.gcm.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej

Referentienummer: DZ.3321.144.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31712116 Microprocessors
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-482459

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 21 lutego 2020 r.

Te lezen:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 12 października 2020 r.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: