Leveringen - 489213-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krakau: Farmaceutische producten

2020/S 202-489213

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 193-466015)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
E-mail: dobochenek@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247499
Fax: +48 124247120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, kosmetyków i urządzeń do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.132.2020.DB)

Referentienummer: DFP.271.132.2020.DB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 193-466015

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: