Leveringen - 489223-2020

16/10/2020    S202

Polen-Rzeszów: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 202-489223

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 179-431690)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postadres: ul. Krakowska 11B
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Postcode: 35-111
Land: Polen
Contactpersoon: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia34wog@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261155659
Fax: +48 261156385
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.34wog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2021 roku – mięso – zamówienie z podziałem na 4 zadania (części)

Referentienummer: ZP/2/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2021 roku.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części (zadania):

1) część nr 1: dostawa mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych;

2) część nr 2: dostawa wędlin z mięsa czerwonego;

3) część nr 3: dostawa drobiu;

4) część nr 4: dostawa wędlin drobiowych.

3. Szczegółową specyfikację ilościową określają załączniki nr 1A, 1B, 1C oraz 1D do SIWZ. Załączniki te stanowią równocześnie formularze kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowią:

1) dla części nr 1 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 7 do SIWZ;

2) dla części nr 2 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 8 do SIWZ;

3) dla części nr 3 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 9 do SIWZ;

4) dla części nr 4 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-431690

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: