Leveringen - 489225-2020

16/10/2020    S202

Polen-Skierniewice: Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren

2020/S 202-489225

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 179-431729)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Postadres: Konstytucji 3 Maja 1/3
Plaats: Skierniewice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 96-100
Land: Polen
Contactpersoon: Kacper Kaleta
E-mail: k.kaleta@pierog.pl
Telefoon: +48 225989305
Fax: +48 225989333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.inhort.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego

Referentienummer: 19/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42200000 Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-431729

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 17/12/2020
Te lezen:
Datum: 19/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: