Leveringen - 489285-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Greiz: Brandweerwagens

2020/S 202-489285

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 113-273643)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Greiz
Postadres: Dr. Rathenau-Platz 11
Plaats: Greiz
NUTS-code: DEG0L Greiz
Postcode: 07973
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabe@landkreis-greiz.de
Telefoon: +49 3661876143
Fax: +49 366187677143
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.landkreis-greiz.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF10

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 113-273643

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 31/08/2020
Te lezen:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: