Leveringen - 489341-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Medische software

2020/S 202-489341

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 174-419849)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Homolce
Nationaal identificatienummer: 00023884
Postadres: Roentgenova 37/2
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 30
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akegv.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.homolka.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software a hardware pro PACS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000 Medische software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 174-419849

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: