Leveringen - 489374-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Troyes: Elektrische materialen

2020/S 202-489374

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Troyes
Postadres: Place Alexandre-Israël, BP 767
Plaats: Troyes Cedex
NUTS-code: FRF22 Aube
Postcode: 10026
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@ville-troyes.fr
Telefoon: +33 325426847
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-troyes.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.xmarches.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de consommables et matériels électriques — relance du lot 3 BAES, cosses et divers

Referentienummer: 19S0048REL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681410 Elektrische materialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de consommables et matériels électriques — relance du lot 3 BAES, cosses et divers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 237.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 BAES, cosses et divers — relance

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000 Elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF22 Aube
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de consommables et matériels électriques — relance du lot 3 BAES, cosses et divers.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

En vertu des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.2014, le montant estimé du présent marché de fourniture est inférieur au seuil d'application des directives susvisées. Ce dernier n'est donc pas soumis à l'obligation de publication préalable d'un avis de publicité au JOUE.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 BAES, cosses et divers — relance

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Rexel France
Postadres: 50 ter avenue Jean-Jaurès
Plaats: La Chapelle-Saint-Luc
NUTS-code: FRF22 Aube
Postcode: 10600
Land: Frankrijk
E-mail: troyes@rexel.fr
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 12 237.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Postadres: 25 rue du Lycée
Plaats: Châlons-en-Champagne
Postcode: 51100
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 326668687
Fax: +33 326218187
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Mairie de Troyes — direction commande publique et achats transversaux
Postadres: Place Alexandre-Israël, BP 767
Plaats: Troyes Cedex
Postcode: 10026
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@ville-troyes.fr
Telefoon: +33 325423333
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020