Leveringen - 489375-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Wenen: Benodigdheden voor angiografie

2020/S 202-489375

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wiener Gesundheitsverbund – Serviceeinheit Einkauf (SEE)
Nationaal identificatienummer: 9110024220375
Postadres: Guglgasse 17, 2. OG
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1110
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Larissa Kopica
E-mail: ssceinkauf@gesundheitsverbund.at
Telefoon: +43 14040967315
Fax: +43 1404099967109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gesundheitsverbund.at
Adres van het kopersprofiel: http://www.gesundheitsverbund.at/ausschreibungen/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upgrade Angiographieanlage

Referentienummer: GED-A/27/2020/SEE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111710 Benodigdheden voor angiografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 986 072.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Upgrade sowie Wartung 2 bestehender Angiographieanlagen in der Klinik Favoriten – Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
13/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110015770377
Postadres: Siemensstraße 90
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1210
Land: Oostenrijk
E-mail: Bid-Office-Austria.at.team@siemens-healthineers.com
Telefoon: +43 5170737740
Fax: +43 5170757877
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 416 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 986 072.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding