Leveringen - 489377-2020

16/10/2020    S202

Letland-Ventspils: Instrumenten- en besturingsuitrusting

2020/S 202-489377

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ventspils Augstskola
Nationaal identificatienummer: 90000362426
Postadres: Inženieru iela 101
Plaats: Ventspils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3600
Land: Letland
Contactpersoon: Signe Kraule
E-mail: signe.kraule@venta.lv
Telefoon: +371 63628303
Fax: +371 63629660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venta.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/452
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība

Referentienummer: VeA 2020/09/ERAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 196 680.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-199266

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: OHB Digital Connect GmbH
Nationaal identificatienummer: DE 215909516
Postadres: Weberstraße 21
Plaats: Mainz
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 55130
Land: Duitsland
Telefoon: +496 13127770
Fax: +496 1312777205
Internetadres: http://www.ohb-digital.de
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 196 680.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 196 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding