Leveringen - 489395-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Sofia: Mobiele telefoons

2020/S 202-489395

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010164
Postadres: ul. „Pirotska“ No. 171A
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Sashka Stoyanova; Radka Savova
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Telefoon: +359 296010291 / 296010341
Fax: +359 28688115
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърно и комуникационно оборудване

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000 Mobiele telefoons
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лаптопи и мултифункционални устройства

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на ГДПБЗН — МВР, находяща се на адрес гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Обособена позиция № 2 обхваща доставка на 13 комплекта лаптопи и 6 бр. мултифункционални устройства за нуждите на ГДПБЗН — МВР с характеристики съгласно техническата спецификация.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 30
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, финансиран по ОПОС

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-374460

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1983опд-35
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на лаптопи и мултифункционални устройства

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Смарт Софт“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 832069304
Postadres: ж.к. „Банишора“, ул. „Козлодуй“ № 98
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1233
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@smartsoft.bg
Telefoon: +359 24912028
Fax: +359 24912028
Internetadres: www.smartsoft.bg
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 38 380.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Настоящето обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на ГДПБЗН — МВР, находяща се на адрес гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 2 обхваща доставка на 13 комплекта лаптопи и 6 бр. мултифункционални устройства за нуждите на ГДПБЗН — МВР с характеристики съгласно техническата спецификация.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 6
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 38 380.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Смарт Софт“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 832069304
Postadres: ж.к. „Банишора“, ул. „Козлодуй“ № 98
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1233
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@smartsoft.bg
Telefoon: +359 24912028
Fax: +359 24912028
Internetadres: www.smartsoft.bg
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП

Чл. 1 се изменя така:

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да достави лаптопи и мултифункционални устройства в съответствие с тех. спецификация, техническото (като по отношение на преносимите компютри със сист. софтуер съгласно приложената в доп. спораз. таблица) и ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор, срещу което възложителят се задължава да му плати цената в размер, по начин и в срокове, определени в раздел III от настоящия договор.

Чл. 3, ал. 1 се изменя така:

Чл. 3 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът на изпълнение на договора започва да тече от датата на подписване на договора и приключва след изпълнение на доставката и надлежното оформяне на приемно-предавателен протокол, като изпълнителят следва да извърши доставката в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Постъпило е уведомително писмо от управителя на „Смарт Софт“ ЕООД, уведомяващо че е в невъзможност да изпълни договора в срок и да достави оферирания в техническото му предложение модел преносим компютър, предвид че същият е спрян от производство. В подкрепа на своите твърдения представя и писмо от официалния представител на производителя Lenovo в БЪЛГАРИЯ. От същото е видно, че серията на предложения от изпълнителя модел Lenovo Legion Y 7000 е спряна от производство поради замяна на процесорите с по-ново поколение.

Удължаване срока на доставка по договора е необходим поради недостига на необходимите компоненти за производство на лаптопи вследствие от световната пандемия с COVID-19, която, освен че прекъсна работата на повечето фабрики за компоненти, вдигна и неимоверно търсенето на такива устройства заради преминаването към домашни условия на голяма част от работещите по света. Това доведе до ненавременни и неритмични доставки на подобни устройства както по света, така и у нас.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 38 380.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 38 380.00 BGN