Diensten - 489438-2020

16/10/2020    S202

Zweden-ÖREBRO: Veilingdiensten

2020/S 202-489438

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Örebro kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1967
Postadres: Box 30000
Plaats: ÖREBRO
NUTS-code: SE124 Örebro län
Postcode: 701 35
Land: Zweden
Contactpersoon: Jakob Cronhamre
E-mail: Jakob.Cronhamre@orebro.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.orebro.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afygmymaqo&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afygmymaqo&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fordonsavyttring

Referentienummer: Tn 1530/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342400 Veilingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling gällande avyttring av Örebro kommuns fordon.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM") behov av försäljning av fordon. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

Bakgrund och syfte

Denna upphandling avser avtal för försäljning av registreringspliktiga fordon med en maximal tjänstevikt av 3,5 ton.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE124 Örebro län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Örebro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling gällande avyttring av Örebro kommuns fordon.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM") behov av försäljning av fordon. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

Bakgrund och syfte

Denna upphandling avser avtal för försäljning av registreringspliktiga fordon med en maximal tjänstevikt av 3,5 ton.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2020
Einde: 30/11/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Karlstad
Plaats: Karlstad
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020