Diensten - 489549-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Paul-Lez-Durance: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

2020/S 202-489549

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Postadres: Centre de Cadarache — CAD/DSTG/SMA/BELP
Plaats: Saint-Paul-Lez-Durance
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13108
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Michaël Levy
E-mail: michael.levy@cea.fr
Telefoon: +33 442257269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cea.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appel d'offres ouvert relatif à la gestion et maintenance des Équipements de protection des voies respiratoires (EPVR) du CEA Cadarache

Referentienummer: B20-03436-MLV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deux options de reconduction d'une durée de douze mois chacune peuvent être levées par le CEA.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020