Diensten - 489554-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Mainz: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 202-489554

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
Postadres: Zwerchalle 24
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55120
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landeshauptstadt Mainz, Amt 20, 20.06 — Abteilung Vergabe und Einkauf
E-mail: verdingungsstelle@stadt.mainz.de
Telefoon: +49 6131/12-2263/3650
Fax: +49 6131/12-2071
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mainz.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Übernahme und Verwertung von mineralischem Bauschutt, Bodenaushub und Baustoffen auf Gipsbasis aus der Stadt Mainz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sofern der Auftraggeber nicht bis zum 30.6.2022 der Auftragsverlängerung gegenüber dem Auftragnehmer schriftlich oder fernschriftlich widerspricht, verlängert sich der Auftrag einmalig bis zum 31.12.2023.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020