Diensten - 489583-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Liévin: Wasserij- en stomerijdiensten

2020/S 202-489583

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AHNAC
Postadres: rue d'Entre Deux Monts
Plaats: Liévin
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62800
Land: Frankrijk
E-mail: ldelestre@ahnac.com
Telefoon: +33 321448080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ahnac.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appel d'offre ouvert pour la location/entretien du linge, des vêtements de travail, des tapis, des franges et des distributeurs automatiques de vêtements

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Appel d'offre ouvert pour la location/entretien du linge, des vêtements de travail, des tapis, des franges et des distributeurs automatiques de vêtements.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien du linge plat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien du linge plat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductions annuelles, contrat de quatre ans maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien de vêtements de travail et système de distribution des vêtements

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien de vêtements de travail et système de distribution des vêtements.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 25
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductions annuelles, contrat de quatre ans maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien des tapis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien des tapis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 25
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductions annuelles, contrat de quatre ans maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien des franges

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien des franges.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 25
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductions annuelles, contrat de quatre ans maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Polyclinique de Riaumont.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Reconductions annuelles, contrat de quatre ans maximum.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal grande instance de Lille
Postadres: avenue du Peuple Belge
Plaats: Lille
Postcode: 59034
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020