Diensten - 489613-2020

Submission deadline has been amended by:  554366-2020
16/10/2020    S202

Duitsland-Magdeburg: Straatreinigingsdiensten

2020/S 202-489613

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Zentrale
Postadres: Hasselbachstraße 6
Plaats: Magdeburg
NUTS-code: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 39104
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Zentrale
E-mail: vergabestelle_lieferungen_leistungen@lsbb.sachsen-anhalt.de
Telefoon: +49 391-5672774
Fax: +49 391-5672720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lsbb.sachsen-anhalt.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.evergabe-online.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ölspurbeseitigung auf Verkehrsflächen der LSBB ST 21

Referentienummer: Z230-002-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regionalbereich Nord: Landkreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regionalbereich Mitte: Landkreis Börde, Landkreis Jerichower Land

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regionalbereich Ost: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Landkreis Wittenberg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regionalbereich West: Salzlandkreis, Landkreis Harz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regionalbereich Süd: Burgenlandkreis, Saalekreis, Landkreis Mansfeld-Südharz

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020