Diensten - 489653-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Mérida: Adviezen inzake bouwkunde

2020/S 202-489653

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Nationaal identificatienummer: S0611001I
Postadres: Avenida de las Comunidades, s/n
Plaats: Mérida
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06800
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
E-mail: contratacion.mtv@juntaex.es
Telefoon: +34 924332231
Fax: +34 924332389
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de las obras de la Ronda Sur de Badajoz. Tramo II: Ex-2010-Ex-107

Referentienummer: PSS/2020/0000044160
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 274 892.21 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 274 892.21 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020