Diensten - 489791-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Marne-la-Vallée: Wegvervoersdiensten

2020/S 202-489791

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Union des groupements d'achats publics
Nationaal identificatienummer: tva fr 51 776 056 467
Postadres: 1 boulevard Archimède — Champs-sur-Marne, direction des achats — département services à l'attention de Mme Elody Altmayer
Plaats: Marne-la-Vallée Cedex 2
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77444
Land: Frankrijk
Contactpersoon: À l'attention de Mme Elody Altmayer-Henzien
E-mail: Ealtmayer@ugap.fr
Telefoon: +33 164732501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ugap.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/?page=agent.AccueilAgentAuthentifie
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=370954&orgAcronyme=a2w
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=370954&orgAcronyme=a2w
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centrale d'achats

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de transfert d'entreprises et prestations associées

Referentienummer: 19U064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de transfert d'entreprises et prestations associées.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 116 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Île-de-France

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ de la région Île-de-France.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Normandie et Hauts-de-France

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD NORMANDIE
NUTS-code: FRE1 Nord-Pas de Calais
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ des régions Normandie et Hauts-de-France.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement 1 fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Occitanie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ de la région Occitanie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Nouvelle Aquitaine

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ de la région Nouvelle-Aquitaine.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Bretagne, Pays-de-La-Loire et Centre-Val de Loire

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG PAYS DE LA LOIRE
NUTS-code: FRH BRETAGNE
NUTS-code: FRB CENTRE – VAL DE LOIRE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert d'entreprises au départ des régions Bretagne, Pays-de-La-Loire et Centre-Val de Loire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 850 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attribué avec deux titulaires sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans le cas où un seul candidat aura proposé une offre régulière, appropriée et acceptable, l'UGAP se réserve la possibilité de conclure ledit accord-cadre à bons de commande avec le candidat concerné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert national de mobiliers classés et/ou d'œuvres d'art et prestations associées

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: FRM CORSE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transfert national de mobiliers classés et/ou d'œuvres d'art.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourra (pourront) être conclu(s) dans les conditions fixées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à bons de commande mono-attribué.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les candidats peuvent choisir de répondre avec:

1) le dispositif DUME et bénéficier des fonctionnalités offertes par le service DUME. Le candidat renseigne le formulaire DUME directement en ligne sur le profil acheteur mentionné au point I.3) du présent avis. Les conditions d'accès sont précisées dans le règlement de la consultation;

2) ou le dispositif «standard» en utilisant:

2.1) la «lettre de candidature» figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient: les conditions de la candidature; les attestations prévues à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique;

2.2) la «déclaration du candidat» figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient les éléments indiqués aux points III.1.2) et III.1.3) ci-après. Les éléments de capacité peuvent être complétés dans les conditions prévues à l'arrêté du 22.3.2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Ces formulaires mentionnés aux points 2.1) et 2.2) sont téléchargeables dans les conditions figurant au point I.3) du présent avis;

3) le cas échéant, le(s) pouvoir(s) de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat. En cas de groupement, l'ensemble des éléments demandés aux points 1) 2.2) et, le cas échéant, 3) ci-dessus doit être transmis pour chaque membre du groupement.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ou équivalent (en cas d'exercice inférieur ou supérieur à douze mois, celui-ci est ramené par les soins de l'UGAP sur douze mois au prorata temporis).

Eventuele minimumeisen:

— lot 1: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 8 312 500 EUR HT;

— lot 2: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 1 400 000 EUR HT;

— lot 3: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 2 030 000 EUR HT;

— lot 4: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 805 000 EUR HT,

— lot 5: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 1 618 750 EUR HT;

— lot 6: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 665 000 EUR HT;

— lot 7: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 1 085 000 EUR HT;

— lot 8: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 1 198 750 EUR HT;

— lot 9: le montant minimal du chiffre d'affaires moyen annuel concernant les services objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles doit être de 3 325 000 EUR HT.

Si l'opérateur se porte candidat sur plusieurs lots, et après analyse lot par lot, il est procédé à l'analyse globale de la capacité, à partir des lots sur lesquels l'opérateur dispose individuellement de la capacité. Si le CA moyen du candidat est inférieur à l'addition des montants minimaux des lots, il est procédé à une élimination partielle de la candidature selon l'ordre de préférence indiqué par le candidat dans la lettre de candidature. Si celui-ci n'est pas indiqué, le rejet de la candidature s'opère en commençant par le lot dont le montant estimé est le plus important, ou en cas d'égalité de ce montant estimé sur plusieurs lots, par le lot figurant en dernier dans l'ordre de numérotation, jusqu'à ce que l'addition des montants mini soit inférieur ou égal au CA moyen du candidat.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant notamment la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Code des transports et règlement CE nº 1071/2009 du 21.10.2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de renouveler le présent marché à sa date d'échéance.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le présent accord-cadre s'entend comme un accord-cadre s'exécutant des bons de commande conformément à l'article R. 2162-2 al.2 du code de la commande publique. Pour les lots nº 1 à 8, il s'agit d'accords-cadres à bons de commande conclus avec deux opérateurs (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). La rubrique IV.1.3) ne concerne que certains lots. Se reporter aux rubriques II.2.14) de chaque lot.

— l'expression «modalités d'ouverture des offres» mentionnée au point IV.2.7) du présent avis s'entend comme «modalités d'ouverture des candidatures et des offres»;

— les candidats répondant avec le DUME indiquent l'ordre de préférence des lots dans le document «allotissement» annexé au dossier de consultation;

— le dossier de consultation et l'avis de marché sont en accès libre et direct sans que les candidats aient besoin de s'identifier. Toutefois, l'identification du candidat est fortement conseillée;

— la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'article L. 551.1 du code de justice administrative doit être adressée à la direction juridique au numéro de télécopie suivant: +33 164732039.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Monsieur le médiateur interne de l'UGAP
Postadres: 1 boulevard Archimède — Champs-sur-Marne
Plaats: Marne-la-Vallée Cedex 2
Postcode: 77444
Land: Frankrijk
E-mail: Mediateur-interne@ugap.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610
Internetadres: http://Melun.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020