Diensten - 489805-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Wenen: Toezicht op uitvoering van de bouw

2020/S 202-489805

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Postadres: z.H. ASFINAG Bau Management GmbH, Modecenterstraße 16
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: Melanie.Kasper@asfinag.at
Telefoon: +43 66460108-14525
Fax: +43 50108-14362
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asfinag.at
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastrukturbetreiber

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Objektschutz NIS Region Ost — Dienstleister ÖBA und BauKG

Referentienummer: 2020/PROVIA ID-Nr:55041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2020
Einde: 06/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020