Práce - 48983-2023

25/01/2023    S18

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce

2023/S 018-048983

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17330190
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 3
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81102
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
E-mail: vo@marianum.sk
Telefón: +421 250700118
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.marianum.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/457039
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36815/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce

Referenčné číslo: MAR 2/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií:

1. kategória Stavebné práce,

2. kategória Remeselné stavebné práce,

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,

4. kategória Elektroinštalačné práce

5. kategória Práce na kremačných peciach

6. kategória Reštaurátorské práce

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45215400 Cintorínske práce
45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45262690 Celková údržba chátrajúcich budov
45310000 Elektroinštalačné práce
45262600 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45233161 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45350000 Mechanické inštalácie
45342000 Montáž oplotenia
45233160 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233250 Práce na úprave povrchu okrem ciest
45223800 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45453100 Renovačné práce
45454000 Obnovovacie práce
50720000 Opravy a údržba ústredného kúrenia
50510000 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
90512000 Služby na prepravu odpadu
90513000 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
45232410 Kanalizačné práce
44162100 Pomocný materiál pre potrubia
45454100 Reštaurovanie
45262630 Výstavba pecí
45215300 Stavebné práce pre krematóriá
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prevádzky a strediská v správe verejného obstarávateľa na území Bratislavy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných vodoinštalačných, kanalizačných, kúrenárskych, elektroinštalačných a elektromontážnych prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých prác na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:

1. kategória Stavebné práce,

2. kategória Remeselné stavebné práce,

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,

4. kategória Elektroinštalačné práce

5. kategória Práce na kremačných peciach

6. kategória Reštaurátorské práce

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce technickej alebo odbornej spôsobilosti

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

V niektorých konkrétnych zákazkách v DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo navrhnúť skrátené konanie na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ navrhne skrátené konanie na predkladanie ponúk v konkrétnej výzve k zákazke, záujemca môže cestou komunikácie namietnuť/ rozporovať skrátené konanie.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/02/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2023