Diensten - 489865-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Logroño: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2020/S 202-489865

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública
Nationaal identificatienummer: 20-7-2.01-0039/2020
Postadres: C/ Villamediana, 17
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26071
Land: Spanje
E-mail: amurguiondo@larioja.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.larioja.org
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de alojamiento e intervención especializada para madres jóvenes en situación de riesgo social que por lo menos tengan un/a menor a su cargo de una edad igual o inferior a tres años y para mujeres

Referentienummer: 20-7-2.01-0039/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 790 191.68 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 790 191.68 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se podrán aprobar prórrogas de forma expresa por anualidades o periodos de tiempo inferior, hasta un periodo máximo de tres años.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020