Diensten - 489886-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Brabrand: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-489886

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Nationaal identificatienummer: 55133018
Postadres: Karen Blixens Boulevard 7
Plaats: Brabrand
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8220
Land: Denemarken
Contactpersoon: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefoon: +45 72273361
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftaler om rådgivning ifm. bylivsaktiviteter (tilbudsindhentning)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ordregiver har mulighed for forlængelse med 1 yderligere år.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020