Diensten - 489904-2020

16/10/2020    S202

Estland-Lääne-Harju: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2020/S 202-489904

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lääne-Harju Vallavalitsus
Nationaal identificatienummer: 77000200
Postadres: Rae tn 38
Plaats: Lääne-Harju vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 76806
Land: Estland
Contactpersoon: Elmar Luha
E-mail: info@laaneharju.ee
Telefoon: +372 6790614
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.laaneharju.ee
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2389092/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2389092/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Referentienummer: 227667
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija kutsub esitama pakkumust radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks (hankelepingu ese) hanketeates ning käesolevas RHAD-s ja selle lisades sätestatud tingimustel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71313400 Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
79415200 Ontwerpadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankija kutsub esitama pakkumust radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks (hankelepingu ese) hanketeates ning käesolevas RHAD-s ja selle lisades sätestatud tingimustel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pakkuja meekonnaliikmeks oleva planeeringu koostaja (planeerija) kogemus / Weging: 30.0
Prijs - Weging: 70.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

2014-2020.7.02.19-0004

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

5. Hange ei ole jagatud osadeks, kuna jagamine pikendaks eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamisekestust ning eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine moodustavad koostoimes terviku. Hankelepingu esemeks on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020