Diensten - 489910-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krosno Odrzańskie: Bosbouwdiensten

2020/S 202-489910

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy
Postadres: Osiecznica ul. Krośnieńska 42
Plaats: Krosno Odrzańskie
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 66-600
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Wieczorek
E-mail: zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 683835087
Fax: +48 683835087
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krosno/zamowienia_publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2021

Referentienummer: SZ.270.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 088 798.75 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny, powiat krośnieński, słubicki, sulęciński, gmina: Maszewo, Cybinka, Bytnica, Torzym

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 657 387.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 974.933,88 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 194.986,78 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 487.466,94 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Pliszka, Dobrosułów, Budachów.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Pliszka, Dobrosułów, Budachów, powiat świebodziński, krośnieński, gmina: Łagów, Bytnica, Maszewo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Pliszka, Dobrosułów, Budachów w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 632 991.64 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 960.583,32 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 192.116,66 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 480.291,66 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko, powiat: krośnieński, gmina: Bytnica, Krosno, Maszewo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 886 175.64 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.109.515,08 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 221.903,02 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 554.757,54 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskaniai zrywki drewna w leśnictwach: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny, powiat: krośnieński, słubicki, sulęciński gmina: Maszewo, Cybinka, Torzym, Bytnica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 890 364.05 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.111.978,85 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 222.395,77 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 555.989,43 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko, powiat: świebodziński, krośnieński, gmina: Łagów, Bytnica, Maszwo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 524.73 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.059.132,19 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 211.826,44 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 529.566,10 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Budachów, Drzewice, Osiecznica.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Budachów, Drzewice, Osiecznica, powiat: krośnieński, gmina: Bytnica, Maszewo, Krosno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Budachów, Drzewice, Osiecznica w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 951 837.46 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.148.139,68 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 229.627,94 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 574.069,84 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Skórzyn, Dębogóra

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Skórzyn, Dębogóra, powiat: krośnieński, gmina: Maszewo, Krosno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Skórzyn, Dębogóra w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 430 808.42 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 841.652,01 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 168.330,40 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 420.826,01 złotych netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa obsługa szkółki wraz z pracami z zakresu nasiennictwa i selekcji, obsługa przeciwpożarowa, gospodarka łąkowo-rolna oraz gospodarka łowiecka na terenie OHZ Krosno.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77211300 Rooien van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
77600000 Diensten in verband met de jacht
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. lubuskie, teren całego Nadle. Krosno:OHZ(Obw. Łow. 117 i 118), Szkółka leśna, powiat: krośnieński, świebodziński, słubicki, sulęciński, gmina: Krosno O., Maszewo, Bytnica, Cybinka, Torzym i Łagów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej do wykonania na terenie OHZ Krosno w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności. Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku nr 3.1. ma charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 838 709.21 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.081.593,65 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 216.318,73 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 540.796,83 złotych netto.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału wpostępowaniu. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępnepotwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw dowykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”); b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZPoraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego napodstawieart.24ust.5 pkt 5 i 6 PZP; f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentypotwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) oświadczenie wykonawcy o brakuorzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h)oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karęograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt5i 6 PZP; i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o Naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów ozabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7PZP; j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej. 3. Szczegółowe informacje, dotyczące składanych przez wykonawców dokumentów zawiera SIWZ, w tym także informacje, dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej wykonawca przedstawi informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 98.000,00 zł brutto

Dla Pakietu II 97.000,00 zł brutto

Dla Pakietu III 111.000,00 zł brutto

Dla Pakietu IV 112.000,00 zł brutto

Dla Pakietu V 106.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VI 115.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VII 85.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VIII 109.000,00 zł brutto

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

War. ten, w zak. doświad., zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że w okr. ostatnich 3 lat przed upływem ter. składania ofert (a jeżeli okres prowa. działalności jest krótszy – w tym okresie): dla Pak. I,II i III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przed.umowy) co najm. 1 usługę (przez usługę rozumie się wyk. prac na pods. 1 umowy) polegającą na wykon. pracz zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na kwotę nie mniejszą niż dla pak. I- 248.000,00zł brutto, dla pak. II - 233.000,00 zł brutto, dla pak. III-275.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki) przy czym, w przypadku usług obejmujących swoim zakresem rzeczowym pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi oraz inne prace z zakresu gos. leśnej, dla spełnienia przed. warunku uwzględniana będzie wyłącznie wartość zrealizowanych prac z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi (bez zrywki). Dla pak. IV, V, VI,VII zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przyp.będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najm. 1 usługę (przez usługę rozumiesię wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż dla pak. IV-612.000,00 zł. brutto, dla pak.V-586.000,00 zł. brutto, dla pak. VI-628.000,00 złotych brutto,dla pak. VII-463.000,00, dla pak. VIII zrealizował lub realizuje (przyczym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę(przez usługę rozum. się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) poleg. na wyk. prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, gosp. łowieckiej i łąkowo rolnej oraz wykon. prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na kwotę nie mniej. niż 600.000,00 zł. brutto. War. ten, w zakr. potencjału techn. dla pak. I zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 2 szt. maszyn leśnych typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, dla pak. II zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 1 szt. maszyny leśnej typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,dla pak. III zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 2 szt. maszyn leśnych typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, dla pak. IV,V,VI,VII zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna, dla pak. VIII zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: co najm. a) 1 szt. ciągnika rolniczego z ładowarką czołową o mocy minimum 60 KM, b) co najm. 1 szt. ciągnika rolniczego o mocy powyżej 60 KM o rozstawie osi 160 cm, c) co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych o mocy minimum 120 KM, d) co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych o mocy minimum 80 KM, e) co najmniej 1 szt. przyczepy ciągnikowej o rozstawie osi 160 cm, f) co najmniej 1 szt.: pługa obrotowego, g) co najmniej 2 szt.: atestowanych opryskiwaczy ciągnikowych (z czego 1 szt. przeznaczona do prac na szkółce), h) co najmniej 2 szt.: atestowanych opryskiwaczy plecakowych (z czego 1 szt. przeznaczona do prac na szkółce). Przy czym sprzęt przeznaczony do stosowania na szkółce leśnej lit. a), b), e), f), g) – 1 szt., oraz h) – 1 szt., jak również nie wymieniony na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu, a niezbędny do wykonywania prac na szkółce leśnej nie może być używany do innych prac polowych. War. ten, w zak. osób skier. przez wyk. do rea. zam., zost. uznany zaspełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dys. lub będzie dys.: dla pak. I,II,III - a) co najm. 1 os., która ukoń. z wyn.poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21

Eventuele minimumeisen:

Rozp. Min. Środ. z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i hig. pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, b) co najmniej 1 os. nadzoru z wykształc. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; dla pak. IV - a) co najm. 3 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. i Roz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. V - a) co najm.j 2 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. VI - a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnymwyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług narzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadająceodpowiad. im uprawnienia, dla pak. VII - a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług narzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. VIII - a) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa lub z wykształceniem rolniczym lub ogrodniczym wyższym lub średnim,, b) co najm. 1 os., która uk.szkol. w zak. pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozp. Minis. Rol. i Roz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol.w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posia. odpowiad. im uprawnienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wykonawca jest zobowiązany dopuścić dowykonania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają odpowiedniekwalifikacje.Szczegółowy opis kwalifikacji zawarty jest w SIWZ w Dziale 6. SIWZ

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów dla poszczególnych pakietów, stanowiącezałącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiającyprzewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie którejdokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionychz uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego: Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy, Osiecznica, ul. Krośnieńska 42, 66-600Krosno Odrzańskie - sala narad. Uzupełnienie do Sekcji I.3): adres skrzynki podawczej ePUAP Zamawiającego, na którą należy przesłać ofertę: /pgl_lp_1404/SkrytkaESP,

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otw. ofert następ. poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Wieczorek, e-mail zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Zamawiający, kolejne ogłoszenie opublikuje w IV kwartale 2021 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: dla Pakietu I w wysokości 29.000,00 zł, dla Pakietu II w wysokości 28.000,00 zł, dla Pakietu III w wysokości 33.000,00 zł, dlaPakietu IV w wysokości 33.000,00 zł, dla Pakietu V w wysokości 31.000,00 zł, dla Pakietu VI w wysokości 34.000,00 zł, dla Pakietu VII w wysokości 25.000,00 zł, dla Pakietu VIII w wysokości 32.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Postępowaniejest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa wart. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danymPakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej zaoferowanejna daną część zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostaniezgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,o których mowa w rozdziale 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscyWykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie możepodlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie: 1) wartości tego samego doświadczenia, 2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;

3) tego samego potencjału finansowego. Na podstawieart. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiadawymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wnawiązaniu do Sekcji IV.2.6 (termin związania ofertą) Zamawiający informuje, iż 2 (dwa) miesiące należyprzyjąć 60 dni.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020