Diensten - 489961-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Reiniging van gebouwen

2020/S 202-489961

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secretaría General Técnica de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Nationaal identificatienummer: S3511001D
Postadres: C/ Tomás Miller, 38
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
Contactpersoon: Secretaría General Técnica de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
E-mail: contsgt.chac@gobiernodecanarias.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7VlnhFSCa7iiEJrVRqloyA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3iBTc3IVqwWrz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7VlnhFSCa7iiEJrVRqloyA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

Referentienummer: 13/20hdacac
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 425 560.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en Las Palmas de Gran Canaria

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en Las Palmas de Gran Canaria.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 974 612.05 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dicho plazo podrá prorrogarse dos (2) años, siempre que sus características permanezcan inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Establecido en la cláusula 10.1 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en Santa Cruz de Tenerife

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: servicio de limpieza en las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en Santa Cruz de Tenerife.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 208 587.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dicho plazo podrá prorrogarse dos (2) años, siempre que sus características permanezcan inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Establecido en la cláusula 10.1 del PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

No prohibición para contratar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: establecido en la cláusula 4 3 1 del PCAC. Anexar el DEUC.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: establecido en la cláusula 4 3 2 del PCAP. Anexar el DEUC.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Datos de dirección:

— calle: Tomás Miller, 38,

— código postal: 35007,

— población: Las Palmas de Gran Canaria,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Postadres: C/ Tomás Miller, 38, 4.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: contsgt.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928578100
Fax: +34 928578405
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Postadres: C/ Tomás Miller, 38, 4.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: contsgt.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928578100
Fax: +34 928578405
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020