Diensten - 489986-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stawiguda: Diensten voor afvalvervoer

2020/S 202-489986

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Stawiguda
Postadres: ul. Olsztyńska 10
Plaats: Stawiguda
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-034
Land: Polen
E-mail: przetargi@stawiguda.pl
Telefoon: +48 895126824
Fax: +48 896500360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.stawiguda.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.stawiguda.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja samorządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: administracja samorządowa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda w okresie od 1.1.202

Referentienummer: BiZ/OŚiP.271.1.29.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki i/lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (frakcji papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, popiół, bioodpady).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90513100 Verwijderen van huisvuil
90533000 Beheer van afvalstortplaats
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Stawiguda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych z obszaru A / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90513100 Verwijderen van huisvuil
90533000 Beheer van afvalstortplaats
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Stawiguda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych z obszaru B / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stawiguda;

b) posiada aktualne zezwolenia starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne, w tym niebezpieczne odpady komunalne;

c) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie koniecznym do realizacji umowy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

— dla części I: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 45 000,00 PLN,

— dla części II: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 90 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. dla części I wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy; dla części II wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy;

2. dysponuje (dla części I i II):

a) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:

a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi dysponować ilością sprzętu wykazującą spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ustala się wadium w wysokości:

— część I: 10 000,00 PLN: z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.29.2020 – część I – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A,

— część II: 20 000,00 PLN: z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.29.2020 – część II – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B.

*) Wykonawca dopisuje część, w której bierze udział Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projektach umów stanowiących załączniki 8 i 9 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020