Diensten - 489989-2020

16/10/2020    S202

Italië-Milaan: Softwareondersteuningsdiensten

2020/S 202-489989

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Milano — area Gare beni e servizi
Postadres: Galleria Ciro Fontana 3
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20121
Land: Italië
E-mail: app.benipubblicazioni@comune.milano.it
Telefoon: +39 0288464045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.milano.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.comune.milano.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.ariaspa.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva dei software per sportelli telematici, documentale e digitalizzazione processi.

Referentienummer: Appalto 46/2020 CIG 847008466E CUP B44E19001890004 PG 393615/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva dei software per sportelli telematici, documentale e digitalizzazione processi.

Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C Milano
Voornaamste plaats van uitvoering:

Milano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva dei software per sportelli telematici, documentale e digitalizzazione processi.

Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Secondo quanto previsto all'art. 3.2) del capitolato speciale d'appalto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Secondo quanto previsto all'art. 3.2) del capitolato speciale d'appalto.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lombardia
Postadres: via Corridoni 39
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Avvocatura Comune di Milano, via della Guastalla 6, 20122 Milano.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020