Diensten - 490018-2020

16/10/2020    S202

Polen-Dębowiec: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490018

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Dębowiec
Nationaal identificatienummer: 5482376202
Postadres: ul. Katowicka 6
Plaats: Dębowiec
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-426
Land: Polen
Contactpersoon: Renata Michnik
E-mail: przetargi@debowiec.cieszyn.pl
Telefoon: +48 338533881
Fax: +48 338533881
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.debowiec.cieszyn.pl
Adres van het kopersprofiel: www.debowiec.bip.info.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.debowiec.bip.info.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębowiec

Referentienummer: RGW.271.6.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513100 Verwijderen van huisvuil
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225 Bielski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Dębowiec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka, o łącznej powierzchni 4 248 ha.

a) Liczba mieszkańców objętych przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 5 213 (tj. 1 487 deklaracji).

b) Liczba mieszkańców, która zadeklarowała kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych wynosi 921 (tj. 224 deklaracje).

c) Liczba mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów wynosi 4 292 (tj. 1 263 deklaracje).

d) Liczba nieruchomości zamieszkałych zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi wynosi 1 483.

e) Na ternie gminy Dębowiec znajdują się następujące nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi:

I. Wspólnota Mieszkaniowa – Dębowiec:

blok przy ul. Cieszyńskiej 46;

II. Wspólnota Mieszkaniowa – Dębowiec:

blok przy ul. Szkolnej 3;

III. Wspólnota Mieszkaniowa „Kostkowianka”:

bloki przy ul. Osiedlowa 18, 20, 21, 23, 25

oraz blok przy ul. Dworskiej 70;

IV. Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Chełmem”

bloki przy ul. Centralnej 64, 66, 68.

Uwaga

Pod pojęciem „nieruchomości zamieszkałe” należy rozumieć nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi.

3. Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) papier;

c) tworzywa sztuczne;

d) metale;

e) szkło;

f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

g) popiół;

h) bioodpady;

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k) zużyte baterie i akumulatory;

l) zużyte opony;

m) przeterminowane leki;

n) chemikalia;

o) odpady niebezpieczne;

p) odpady tekstyliów i odzieży;

q) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Zamawiający przyjmuję, że szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych na ternie gminy Dębowiec w roku 2021 wyniesie ok. 1 600 Mg, w roku 2022 wyniesie ok. 1 625 Mg, a w roku 2023 wyniesie 1 650 Mg – łącznie 4 875 Mg przez cały okres trwania zamówienia, tj. w całym okresie obowiązywania umowy – 4 875 Mg.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszym zamówieniem w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PL.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN;

b) dysponuje samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości:

— co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwa pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 tony, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych segregowanych oraz do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,

— co najmniej jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych bez funkcji kompaktującej,

— co najmniej jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,

— co najmniej jeden samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki (typu „dzwon”).

W trakcie realizacji usługi dopuszcza się zmianę zadeklarowanych pojazdów na inne spełniające ww. wymagania;

c) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

— co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony,

— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.

— co najmniej sześć osób do obsługi pojazdów odbierających odpady, oprócz kierowców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w paragrafie 22 – wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale XX SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcia dokona komisja przetargowa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) — wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IXX SIWZ.

4. Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie Wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego) – sposób złożenia JEDZ został określony w rozdz. VII SIWZ oraz w rozdz. XI SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wyk. z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wyk. przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamaw. na str. inter. informacji z otwarcia ofert, tj. inf., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kap., dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział VI SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

9. Kryteria oceny ofert: cena — 60 %, emisja spalin — 20 %, termin płatności faktury – 10 %, dysponowanie pojazdem do obsługi terenów trudnodostępnych — 10 %.

10. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokumenty określone w dziale XXI pkt 6 SIWZ.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020