Diensten - 490096-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Vervoer van stukken boomstam in het bos

2020/S 202-490096

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Nationaal identificatienummer: 00000205
Postadres: Pod Juliskou 1621/5
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ01 Praha
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Petr Špaček
E-mail: petr.spacek@vls.cz
Telefoon: +420 731137603
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vls.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: hospodaření s majetkem státu v působnosti MO v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Přeprava dříví 2024

Referentienummer: VLS-007264/2020/1900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020