Diensten - 490101-2020

16/10/2020    S202

Polska-Człuchów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 202-490101

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Człuchów
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 1
Miejscowość: Człuchów
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 77-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Kryzel
E-mail: zamowienia@czluchow.eu
Tel.: +48 598342291
Faks: +48 598343272
Adresy internetowe:
Główny adres: http://czluchow.eu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu gminy miejskiej Człuchów

Numer referencyjny: RI.271.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w Człuchowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania zamówienia jest teren gminy miejskiej Człuchów (woj. pomorskie) oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. – teren gminy Chojnice (woj. pomorskie).

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne będzie się odbywał na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych na terenie gminy miejskiej Człuchów odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone w SIWZ ilości są wielkościami odebranymi od mieszkańców w minionym okresie i mogą ulec zmianie. Zadaniem Wykonawcy jest odbiór rzeczywistych ilości wytworzonych odpadów, zależnych m.in. od rozbudowy miasta i zamieszkiwania nowych mieszkańców, indywidualne ważenie pojemników/worków przy odbiorze i transport do instalacji komunalnej. Rozliczanie z Zamawiającym następować będzie wg faktycznie odebranych i dostarczonych do ZZO Nowy Dwór ilości odpadów.

Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439), Zmawiający określił w SIWZ szczegółowe warunki zamówienia w zakresie:

1) wymogów dotyczących przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;

2) rodzajów odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3) standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

4) obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:

4a) szczegółowego sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;

5) instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady;

6) szczegółowych wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w każdej, wytworzonej ilości, z nieruchomości pozostałych wg zadeklarowanej liczby pojemników/ worków z podziałem na segregowane (papier i tektura, szkło, opakowania plastikowe i wielomateriałowe, metale, bioodpady, popiół) oraz pozostałe po segregacji zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. Dodatkowo z nieruchomości zamieszkałych cyklicznie odbierane są tekstylia, opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV, AGD, remontowe, przeterminowane chemikalia i leki zebrane od mieszkańców w aptekach, wg kwalifikacji szczegółowo określonej w SIWZ.

Zmawiający wymaga, aby odbiór i transport odpadów realizowany był samochodami, przystosowanymi do odbioru i każdorazowego ważenia poszczególnych rodzajów odpadów – w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór różnego rodzaju odpadów posegregowanych i ich transport jednym pojazdem, jeżeli w pojeździe tym są wydzielone odrębne sekcje (przegrody) uniemożliwiające zmieszanie się różnych rodzajów odpadów.

Na terenie miasta obowiązuje system mieszany, workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zadaniem Wykonawcy będzie udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, tworzywa, papieru w celu uzupełnienia istniejących zestawów. Pojemniki te powinny pojawić się w miejscach na terenie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, gdzie zostanie stwierdzony ich brak, a warunki terenowe pozwalają na lokalizację. W przypadkach, gdzie ze względu na posiadany tabor do zbiórki odpadów niemożliwe będzie zlokalizowanie pojemników bezpośrednio na podwórku budynku składającego się z kilku lokali mieszkalnych, instytucji itp. dopuszcza się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem worków. Zadaniem Wykonawcy jest wyposażenie wszystkich nieruchomości wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych w pojemniki na odpady biodegradowalne, a także wszystkich nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia przewiduje powtórzenie usługi do 50 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość, w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia, bądź wykorzysta je w mniejszym zakresie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli:

— Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Człuchów, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), wpis winien obejmować odpady określone w SIWZ oraz

— Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 797 ze zm.). Wpis powinien obejmować w szczególności w dziale VII – Transportujący odpady – kody odpadów określonych w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych nie mniejszej niż 4 000 Mg.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w SIWZ i w umowie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, sala nr 102 – I piętro. W przypadku wprowadzenia/utrzymania ograniczeń w gromadzeniu osób, otwarcie ofert odbędzie się w formie transmisji online, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie (https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow) Otwarcie ofert, dokonane będzie poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty” w terminie otwarcia ofert. W procedurze otwarcia ofert uczestniczą członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp, musi wynikać:

1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”.

Numer referencyjny postępowania – RI.271.18.2020;

2) oznaczenie zobowiązanego, jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej);

3) oznaczenie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji wadialnej;

4) oznaczenie gwaranta, jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej;

5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

6) suma gwarancyjna;

7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej;

8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach:

a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego;

10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Człuchów nr 35 2030 0045 1110 0000 0228 6250, z dopiskiem na przelewie – RI.271.18.2020 „Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”.

Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (dokonania przelewu bankowego).

Jeśli wadium zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium określono w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020