Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 490101-2020

16/10/2020    S202

Polska-Człuchów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 202-490101

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Człuchów
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 1
Miejscowość: Człuchów
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 77-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Kryzel
E-mail: zamowienia@czluchow.eu
Tel.: +48 598342291
Faks: +48 598343272
Adresy internetowe:
Główny adres: http://czluchow.eu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu gminy miejskiej Człuchów

Numer referencyjny: RI.271.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w Człuchowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania zamówienia jest teren gminy miejskiej Człuchów (woj. pomorskie) oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. – teren gminy Chojnice (woj. pomorskie).

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne będzie się odbywał na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych na terenie gminy miejskiej Człuchów odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone w SIWZ ilości są wielkościami odebranymi od mieszkańców w minionym okresie i mogą ulec zmianie. Zadaniem Wykonawcy jest odbiór rzeczywistych ilości wytworzonych odpadów, zależnych m.in. od rozbudowy miasta i zamieszkiwania nowych mieszkańców, indywidualne ważenie pojemników/worków przy odbiorze i transport do instalacji komunalnej. Rozliczanie z Zamawiającym następować będzie wg faktycznie odebranych i dostarczonych do ZZO Nowy Dwór ilości odpadów.

Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439), Zmawiający określił w SIWZ szczegółowe warunki zamówienia w zakresie:

1) wymogów dotyczących przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;

2) rodzajów odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3) standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

4) obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:

4a) szczegółowego sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;

5) instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady;

6) szczegółowych wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w każdej, wytworzonej ilości, z nieruchomości pozostałych wg zadeklarowanej liczby pojemników/ worków z podziałem na segregowane (papier i tektura, szkło, opakowania plastikowe i wielomateriałowe, metale, bioodpady, popiół) oraz pozostałe po segregacji zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. Dodatkowo z nieruchomości zamieszkałych cyklicznie odbierane są tekstylia, opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV, AGD, remontowe, przeterminowane chemikalia i leki zebrane od mieszkańców w aptekach, wg kwalifikacji szczegółowo określonej w SIWZ.

Zmawiający wymaga, aby odbiór i transport odpadów realizowany był samochodami, przystosowanymi do odbioru i każdorazowego ważenia poszczególnych rodzajów odpadów – w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór różnego rodzaju odpadów posegregowanych i ich transport jednym pojazdem, jeżeli w pojeździe tym są wydzielone odrębne sekcje (przegrody) uniemożliwiające zmieszanie się różnych rodzajów odpadów.

Na terenie miasta obowiązuje system mieszany, workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zadaniem Wykonawcy będzie udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, tworzywa, papieru w celu uzupełnienia istniejących zestawów. Pojemniki te powinny pojawić się w miejscach na terenie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, gdzie zostanie stwierdzony ich brak, a warunki terenowe pozwalają na lokalizację. W przypadkach, gdzie ze względu na posiadany tabor do zbiórki odpadów niemożliwe będzie zlokalizowanie pojemników bezpośrednio na podwórku budynku składającego się z kilku lokali mieszkalnych, instytucji itp. dopuszcza się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem worków. Zadaniem Wykonawcy jest wyposażenie wszystkich nieruchomości wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych w pojemniki na odpady biodegradowalne, a także wszystkich nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia przewiduje powtórzenie usługi do 50 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość, w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia, bądź wykorzysta je w mniejszym zakresie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli:

— Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Człuchów, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), wpis winien obejmować odpady określone w SIWZ oraz

— Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 797 ze zm.). Wpis powinien obejmować w szczególności w dziale VII – Transportujący odpady – kody odpadów określonych w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych nie mniejszej niż 4 000 Mg.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w SIWZ i w umowie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, sala nr 102 – I piętro. W przypadku wprowadzenia/utrzymania ograniczeń w gromadzeniu osób, otwarcie ofert odbędzie się w formie transmisji online, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie (https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow) Otwarcie ofert, dokonane będzie poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty” w terminie otwarcia ofert. W procedurze otwarcia ofert uczestniczą członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp, musi wynikać:

1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”.

Numer referencyjny postępowania – RI.271.18.2020;

2) oznaczenie zobowiązanego, jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej);

3) oznaczenie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji wadialnej;

4) oznaczenie gwaranta, jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej;

5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

6) suma gwarancyjna;

7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej;

8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach:

a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego;

10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Człuchów nr 35 2030 0045 1110 0000 0228 6250, z dopiskiem na przelewie – RI.271.18.2020 „Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”.

Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (dokonania przelewu bankowego).

Jeśli wadium zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium określono w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020