Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 490101-2020

16/10/2020    S202

Polen-Człuchów: Verwijderen van huisvuil

2020/S 202-490101

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Człuchów
Postadres: al. Wojska Polskiego 1
Plaats: Człuchów
NUTS-code: PL637 Chojnicki
Postcode: 77-300
Land: Polen
Contactpersoon: Lucyna Kryzel
E-mail: zamowienia@czluchow.eu
Telefoon: +48 598342291
Fax: +48 598343272
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://czluchow.eu
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu gminy miejskiej Człuchów

Referentienummer: RI.271.18.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL637 Chojnicki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia przewiduje powtórzenie usługi do 50 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość, w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia, bądź wykorzysta je w mniejszym zakresie.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020