Diensten - 490101-2020

16/10/2020    S202

Polen-Człuchów: Verwijderen van huisvuil

2020/S 202-490101

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Człuchów
Postadres: al. Wojska Polskiego 1
Plaats: Człuchów
NUTS-code: PL637 Chojnicki
Postcode: 77-300
Land: Polen
Contactpersoon: Lucyna Kryzel
E-mail: zamowienia@czluchow.eu
Telefoon: +48 598342291
Fax: +48 598343272
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://czluchow.eu
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu gminy miejskiej Człuchów

Referentienummer: RI.271.18.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL637 Chojnicki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia przewiduje powtórzenie usługi do 50 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość, w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia, bądź wykorzysta je w mniejszym zakresie.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020