Diensten - 490112-2020

16/10/2020    S202

Italië-Fasano: Sociale diensten

2020/S 202-490112

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale — Ambito territoriale Fasano — in sigla CIISAF
Postadres: piazza Ciaia 2
Plaats: Fasano
NUTS-code: ITF47 Bari
Land: Italië
Contactpersoon: dr.ssa Marisa Santamaria. PEC: consorzioambitoocf@legalmail.it
E-mail: santamariamarisa079@gmail.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ambitobr2.retedelsociale.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://consorziociisaf.tuttogare.it/gare/id22196-dettagli
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://consorziociisaf.tuttogare.it/gare/id22196-dettagli
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in tre lotti distinti dei servizi di asili nido nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000 Sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni:

— lotto 1: asilo nido sito in Cisternino in via Calavilonna 3 di proprietà dell’amministrazione comunale di Cisternino;

— lotto 2: asilo nido comunale sito in Fasano alla via Unità d’Italia snc, denominato «Il nido più bello»;

— lotto 3: asilo nido comunale sito in Ostuni in largo Bianchieri.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 675 787.52 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nel Comune di Cisternino

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Cisternino

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni.

Lotto 1: asilo nido sito in Cisternino in via Calavilonna 3 di proprietà dell’amministrazione comunale di Cisternino.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 325 752.69 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2020
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nel Comune di Fasano

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Fasano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni.

Lotto 2: asilo nido sito in Fasano alla via Unità d’Italia snc, denominato «Il nido più bello».

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 781 369.54 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2020
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nel Comune di Ostuni

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Ostuni

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessione a terzi dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dei servizi asili nido comunali siti nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni.

Lotto 3: asilo nido sito in Ostuni in largo Bianchieri.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 694 013.66 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2020
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Comune di Ostuni

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Lecce
Plaats: Lecce
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020