Diensten - 490115-2020

16/10/2020    S202

Italië-Bergamo: Diverse technische dienstverlening

2020/S 202-490115

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Bergamo
Postadres: via T. Tasso 8
Plaats: Bergamo (BG)
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Postcode: 24121
Land: Italië
Contactpersoon: il responsabile del procedimento di gara dott. arch. Pier Luigi Assolari
E-mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincia.bergamo.it
Adres van het kopersprofiel: www.provincia.bergamo.it
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori inerenti la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nella Provincia di Bergamo

Referentienummer: 84395790EA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71330000 Diverse technische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 232 978.07 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 364
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020