Diensten - 490141-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Zagreb: Onderhouds- en reparatiediensten voor software

2020/S 202-490141

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Državna geodetska uprava
Nationaal identificatienummer: 84891127540
Postadres: Gruška 20
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ana Cigula
E-mail: nabava@dgu.hr
Telefoon: +385 16165432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dgu.gov.hr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Geodetski i katastarski poslovi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga osnovnog i proširenog održavanja sustava Registra prostornih jedinica

Referentienummer: 29/20 Ev-V
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020