Diensten - 490188-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Split: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 202-490188

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinički bolnički centar Split
Nationaal identificatienummer: 51401063283
Postadres: Spinčićeva 1
Plaats: Split
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21000
Land: Kroatië
E-mail: investicije@kbsplit.hr
Telefoon: +385 21556883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kbsplit.hr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0036558
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga izrade Studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split

Referentienummer: 32.1.2.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usluga izrade Studije izvodljivosti.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga izrade Prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga izrade Prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Weging: maksimalno 50 bodova
Prijs - Weging: maksimalno 50 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Priprema strateških projekata KBC-a Split“ referentne oznake KK.10.1.3.06.0001.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga izrade Studije izvodljivosti za strateške projekte KBC-a Split

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga izrade Studije izvodljivosti za strateške projekte KBC-a Split.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Weging: maksimalno 70 bodova
Prijs - Weging: maksimalno 30 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 600 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Priprema strateških projekata KBC-a Split“ referentne oznake KK.10.1.3.06.0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Temeljem članka 257. stavak 1. ZJN-a 2016 gospodarski subjekt obvezan je dokazati:

— upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2020