Diensten - 490298-2020

16/10/2020    S202

Polska-Lubasz: Usługi leśnictwa

2020/S 202-490298

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krucz
Adres pocztowy: Krucz 28
Miejscowość: Lubasz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-720
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Augustyniak
E-mail: roman.augustyniak@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +48 672551825
Faks: +48 672551878
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krucz.pila.lasy.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi gospodarki leśnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021

Numer referencyjny: SA.270.2.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedm. zam. są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określ. w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach obejm. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozysk. i zrywki drewna, ochrony ppoż, zagospod. turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytk. lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melior., do wyk. na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z zał. nr 3 do SIWZ.Przedmiot zam. został podzielony na części („Pakiet”)

Pakiet I – leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra

Pakiet II – leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz

Pakiet III – leśnictwa: Smolary, Klempicz

Pakiet IV – leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 799 321.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I – leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 656 273.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr I wynosi: 2.656.273,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 332.034,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 664.068,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.660.171,00 PLN netto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II – leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 013 810.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr II wynosi: 3.013.810,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 376.726,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 753.453,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.883.631,00 PLN netto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III – leśnictwa: Smolary, Klempicz

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Smolary, Klempicz - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 926 050.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr III wynosi: 1.926.050,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 240.756,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 481.513,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.203.782,00 PLN netto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV – leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 203 187.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr IV wynosi: 2.203.187,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 275.398,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 550.797,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.376.992,00 PLN netto

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I 249 100,00 zł

II) dla Pakietu II 282 600,00 zł

III) dla Pakietu III 180 600,00 zł

IV) dla Pakietu IV 206 600,00 zł

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I 249 100,00 zł

II) dla Pakietu II 282 600,00 zł

III) dla Pakietu III 180 600,00 zł

IV) dla Pakietu IV 206 600,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a)War w zak dośw,zos uzn za speł jeśli Wyk wyk,że w okr ost 3 lat przed upł term.skład ofert(a jeżeli okr.prow.dział.jest krót.– w tym okr.)Dla PI zreal.lub real. co naj.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 903.100zł brutto Dla PII zreal.lub real co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 1.018.100zł brutto Dla P III zreal.lub real.(co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na podst. 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 650.500zł brutto Dla PIV zreal.lub real. co najm.1 usł.(usł.roz.się wyk.prac na pods 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zag.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 749.300zł brutto

b)War.w zakr.poten.tech.,zost.uzn.za speł.,jeśli wyk.wyk.,że dysp.: 1)dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM,2)dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 3) dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 4) dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM, co najm.1 szt.sadzarka

c)War.,w zakr.os.skier.przez wyk.do realiz.zam.,zost.uzn.za spełn.,jeśli Wyk.wyk.,że dysp.: Dla PIa)co najm.11 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar W przyp.,gdy wyk.deklar.pos.1 masz.typu harwest(inf.o pos.należy pod w Cz.IV lit.C pkt9 JEDZ ww.war.zost.uzn.za speł.,przy dysp.co najm.5 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar i 1 os.–operat.harwest,która posiad.zaśw.kwal.UDT.b)co najm.1 os.nadz.z wyksz.leś wyż.,śred lub posiad.dyp.uk.stud.zaw.świad.usł.na rzecz leś; c)co najm.1 os.które ukoń.szk.w zakr.pracy ze środ.Chem.lub posiad.odp.im uprawn.d)co najm.2 os.– kierow.ciąg zrywk lub ciągn przystos do zr.drewna,Dla PII a)co najm 13 os,które ukoń z wynik poz szk. dop do pracy z pilar lub posiad odp im upraw wyd na podst poprz obow przepis albo odp upr wyd w in Pań Człon UE; W przyp,gdy Wyk deklar posiad 1 masz typu harwest(info o posiad należy pod w Cz.IV lit.Cpkt9 JEDZ ww war zost uzn za speł,przy dysp co naj 5 os,które ukoń.z wynik poz.szkol dop do pr z pilar i 1 os - oper harwest,która pos zaśw kw.UDT b)co naj 1 os nadz.z wyk leś wyż,śred lub pos dyp ukoń stud zaw świad usł na rzecz leś; c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pracy ze środ chem lub posiad odpow im uprawn.d)co najm 2 os–kier ciągn zryw lub ciągn przystos do zryw dr.,Dla PIIIa)co najm 10 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopu do pr z pilar lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obow przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o posiad należy pod w CzIV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5os,która ukoń z wynik pozytyw szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż.,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn.c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub posiad odp im uprawn..d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.Dla PIVa)co najm 11 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopuszcz do pr z pilarką lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obowiąz przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o pos należy podać w Cz IV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5 os,która ukoń z wynik pozyt szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn, c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub pos odp im uprawn. d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a)War w zak dośw,zos uzn za speł jeśli Wyk wyk,że w okr ost 3 lat przed upł term.skład ofert(a jeżeli okr.prow.dział.jest krót.– w tym okr.)Dla PI zreal.lub real. co naj.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 903.100zł brutto Dla PII zreal.lub real co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 1.018.100zł brutto Dla P III zreal.lub real.(co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na podst. 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 650.500zł brutto Dla PIV zreal.lub real. co najm.1 usł.(usł.roz.się wyk.prac na pods 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zag.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 749.300zł brutto

b)War.w zakr.poten.tech.,zost.uzn.za speł.,jeśli wyk.wyk.,że dysp.: 1)dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM,2)dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 3) dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 4) dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM, co najm.1 szt.sadzarka

c)War.,w zakr.os.skier.przez wyk.do realiz.zam.,zost.uzn.za spełn.,jeśli Wyk.wyk.,że dysp.: Dla PIa)co najm.11 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar W przyp.,gdy wyk.deklar.pos.1 masz.typu harwest(inf.o pos.należy pod w Cz.IV lit.C pkt9 JEDZ ww.war.zost.uzn.za speł.,przy dysp.co najm.5 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar i 1 os.–operat.harwest,która posiad.zaśw.kwal.UDT.b)co najm.1 os.nadz.z wyksz.leś wyż.,śred lub posiad.dyp.uk.stud.zaw.świad.usł.na rzecz leś; c)co najm.1 os.które ukoń.szk.w zakr.pracy ze środ.Chem.lub posiad.odp.im uprawn.d)co najm.2 os.– kierow.ciąg zrywk lub ciągn przystos do zr.drewna,Dla PII a)co najm 13 os,które ukoń z wynik poz szk. dop do pracy z pilar lub posiad odp im upraw wyd na podst poprz obow przepis albo odp upr wyd w in Pań Człon UE; W przyp,gdy Wyk deklar posiad 1 masz typu harwest(info o posiad należy pod w Cz.IV lit.Cpkt9 JEDZ ww war zost uzn za speł,przy dysp co naj 5 os,które ukoń.z wynik poz.szkol dop do pr z pilar i 1 os - oper harwest,która pos zaśw kw.UDT b)co naj 1 os nadz.z wyk leś wyż,śred lub pos dyp ukoń stud zaw świad usł na rzecz leś; c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pracy ze środ chem lub posiad odpow im uprawn.d)co najm 2 os–kier ciągn zryw lub ciągn przystos do zryw dr.,Dla PIIIa)co najm 10 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopu do pr z pilar lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obow przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o posiad należy pod w CzIV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5os,która ukoń z wynik pozytyw szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż.,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn.c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub posiad odp im uprawn..d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.Dla PIVa)co najm 11 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopuszcz do pr z pilarką lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obowiąz przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o pos należy podać w Cz IV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5 os,która ukoń z wynik pozyt szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn, c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub pos odp im uprawn. d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1)Przed. zam. są usł. z zakr. gosp. leś. zg. z okr.w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ust. o lasach obejm. prace z zakr. hod. i ochr. lasu, pozysk. i zryw. drewna, ochr. ppoż., zagosp. turyst., gosp. szkółk., nasienn. i selek., prace z zak. zadrz., ubocz. użytk. lasu oraz utrzym. urz. wod.-meliorac. do wyk.na ter. Nadl. Krucz w roku 2021.2)Zakr rzecz. przedm. zam. obejm. sumar. ilości prac z zakr. hod. i ochr. lasu, pozysk. i zryw. drew., ochr.ppoż., zagosp. turyst., gosp.szkółk., nasienn.i sel., zadrz., ubocz. użytk. lasu oraz utrz. urz. wod.– melior. wynik. z zał. nr 3 do SIWZ.3)Stand. jakośc. odnosz. się do wsz.ist.cech przedm.zam. określa dec.nr 67 DGLP z dn.06.08.2020 r. w spr. ud. jedn. wz. dok. oraz stos. stand. jakośc. odn. się do wsz.ist.cech przedm. zam. dotycz. zam. usł. leś. z zakr.gosp.leś. w jed. LP.4) Op. kod. czynn. opis. posz.prace leś.(czynn.) wchodz. w skład przedm. zam. oraz szceg opis tech. wyk. prac lesnych (czynn) zost.opis.w zał. nr 4 do SIWZ. 5)Wzór um. stan. zał.do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sala Narad na terenie siedziby Nadleśnictwa Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia

19 listopada 2020 r. do godz. 10:00.

2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wym. wnies. wadium w wys. określonej poniż. dla Pakietów: dla Pak.I w wys.49.800,00 zł, dla Pak.II w wys.56.500,00 zł, dla Pak.III w wys.36.100,00 zł, dla Pak.IV w wys.41.300,00 zł. Szcz. war. dot. wadium zaw. SIWZ.

2. Z uw.na fakt. syt.przyr.-pog.która może zaist.w tr. reali. przedm. zam. a także nieprzew.w tej chwili syt. gosp.- ekon.Zama. zastrz.sobie pr. do dokon.korekt zmniejsz.korekt zwiększ., ustaleń now. lokal. jak rów. wstrzym. dok. czynn. wskaz. w poszcz. wiersz. tabel opis. przedmi.zam.. Korekty zwiększ. nie oznacz. wprow. now. prac, nie obj.zakr. zam. podst., a korekty zmniejsz. nie oznacz.całk. rezygn.z części prac. Należy je rozum. jako zwiększ. ilości prac w jednej lokal. na Obszarze Real.Pakietu (w tym rów.w lokal.na Obsz.Reali.Pakietu niewskaz.wstępnie w SIWZ), przy jednocz. zmniejsz. il. prac w innej lokali. na Obsz. Realiz.Pak. w ramach sumar. il. poszcz. prac wchodz.w zakres Przedm.Umowy określ. w SIWZ.

3. N-Krucz dysp.sprzętem.niezb.do realiz. zam.(dla prac zlec.na Szk.leś.Gniewomierz w pak.II zam.), z możli. jego nieodpł. udost.

4. Zamaw. przewid.możli.udziel. zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okr. 3 lat od dnia udziel. zam. odstaw. Zam. te polegać będą na powtórz. usług podob.do usł. stanow. przedm. nin. zamów. Zakres rzecz. ww. usług nie przekroczy wart: 40 % wart. niniej. zam.

5. Postępow.jest prowadz.zg. z zasad. przewidz.dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosow.do ww.przepisów Zamaw. najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada, czy Wykon., którego oferta zost. ocen. jako najkorzyst. nie podl.wyklucz. oraz speł. war. udziału w postępow.

6.Wszel. ist. dla stron postan. zawiera wzór umowy stan. zał.nr 12 do SIWZ. Umowa zost. zaw. na podst. złoż. oferty Wykon. Zamawia.przewid.możli. zm. posta.zaw.umowy w stos.do treści oferty, na podst. której dokon. wyboru Wykon., w przy.wystąp. co najmn. 1 z okolicz. w niej wymien. z uwzględ. podan.we wzorze umowy war. ich wprowadz.

7. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w spr. ochr. osób fizycz.w związku Z przetwarz. danych osob.i w spr. swobodn.przepł.takich danych oraz uchyl. dyrekt. 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 – „RODO”) Zama.informuj. iż admin.danych osob. jest N-Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz, tel. (67) 255 18 25, e-mail krucz@pila.lasy.gov.pl; Inspekt.ochrony danych osob. w N-Krucz jest Joanna Stachowiak, adres e-mail iodkrucz@pila.lasy.gov.pl, tel. (67)2551825w.40.

8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1,5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

10.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania Oferty oraz do formularza do komunikacji.

12.Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020