Diensten - 490324-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Hamburg: Onderhoud van communicatiesystemen

2020/S 202-490324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betriebskrankenkasse Mobil Oil
Postadres: Hühnerposten 2
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: einkauf@bkk-mobil-oil.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bkk-mobil-oil.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für die bestehende AVAYA-Kommunikationsanlage

Referentienummer: OV-IT-068/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50334400 Onderhoud van communicatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-476169

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020