Diensten - 490366-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Caen: Ophalen van huisvuil

2020/S 202-490366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté urbaine Caen la Mer
Postadres: 16 rue Rosa Parks Cedex 9, CS 52700
Plaats: Caen
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: spc@caenlamer.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.caenlamer.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collecte en porte à porte des ordures ménagères, des déchets recyclables hors verre secteur Thue et Mue

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511200 Ophalen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Collecte en porte à porte des ordures ménagères, des déchets recyclables hors verre secteur Thue et Mue.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 662 488.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200 Ophalen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Collecte en porte à porte des ordures ménagères et des déchets recyclables hors verre — secteur Thue et Mue.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-272265
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19U184
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coved
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 662 488.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur Leduc Cedex 4, BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231524217
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur Leduc Cedex 4, BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231524217
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recours en contestation de validité du contrat, pouvant être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, les contrats sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande écrite, à la mairie de Caen, direction des ressources juridiques et de la commande publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Caen
Postadres: BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020