Diensten - 490395-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Caluire-et-Cuire: Telecommunicatiediensten

2020/S 202-490395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Caluire-et-Cuire
Nationaal identificatienummer: 21690034000011
Postadres: place du Docteur Frédéric Dugoujon
Plaats: Caluire-et-Cuire Cedex
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69642
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-caluire.fr
Telefoon: +33 478988115
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-caluire.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services de télécommunications

Referentienummer: 2020014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 441 383.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Téléphonie fixe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64221000 Interconnectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Téléphonie mobile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000 Mobieletelefoondiensten
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64221000 Interconnectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interconnexion des sites, accès internet centralisé et téléphonie fixe sur IP centralisée

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64221000 Interconnectiediensten
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64221000 Interconnectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accès internet à débit non garanti

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64221000 Interconnectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-176477

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Téléphonie fixe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SFR
Postadres: 16 rue de Général Alain de Boissieu
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 011.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Téléphonie mobile

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouygues Telecom
Postadres: 13-15 avenue du Maréchal Juin
Plaats: Meudon-la-Forêt
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92360
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 516.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Interconnexion des sites, accès internet centralisé et téléphonie fixe sur IP centralisée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouygues Telecom
Postadres: 13-15 avenue du Maréchal Juin
Plaats: Meudon-la-Forêt
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92360
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 903.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Accès internet à débit non garanti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Linkt
Postadres: 84 quai Joseph Gillet
Plaats: Lyon
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69004
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 952.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020