Diensten - 490419-2020

16/10/2020    S202

Finland-Lohja: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rosk'n Roll Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2447281-1
Postadres: Munkkaanmäki 51
Plaats: Lohja
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-08500
Land: Finland
Contactpersoon: Lasse Vilen
E-mail: lasse.vilen@rosknroll.fi
Telefoon: +358 406612906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rosknroll.fi/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaihtolavojen ja puristinsäiliöiden kuljetus ja tyhjennys 2021–2024

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinta koskee Tilaajan määrittämistä paikoista vaihtolavojen ja puristinsäiliöiden kuljetusta ja tyhjentämistä vaatimusten mukaisesti.

Hankinta on jaettu viiteen osa-alueeseen, joista voi tarjota yhtä (1) tai useaa.

Palveluntuottaja vastaa kaikesta kuljetustilauksen hoitamisessa tarvittavasta kalustosta ja välivaiheista, lukuun ottamatta lastauksesta sekä osa-alueiden A)–D) vaihtolavoista sekä puristinsäiliöistä.

Tilaajan tarve on löytää yksi (1) tai useampi palveluntuottaja, jotka pystyvät luotettavasti sekä laadukkaasti hoitamaan kuljetustilaukset.

Tilaajan tukee uusiutuvien polttoaineiden pärjäämistä tarjouskilpailun hintavertailussa. Tilaajan motiivina on saada hintakilpailua myös uusiutuvien polttoaineiden osalta, jotka pärjätessään pienentävät tilaajan kuljetuksien ympäristövaikutuksia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 391 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A) Sipoo, Pornainen, Askola

Perceel nr.: A)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue A) Sipoo, Pornainen, Askola

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 40 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

E) Tammisaaren jäteasema [pienikokoisen sekajätteen siirtokuljetus]

Perceel nr.: E)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue E) Tammisaari [siirtokuljetus Palveluntuottajan lavoilla]

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

Perceel nr.: C)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 60 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

Perceel nr.: D)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 60 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

Perceel nr.: B)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 40 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-306332
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A)
Perceel nr.: A)
Benaming:

A) Sipoo, Pornainen, Askola

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: E)
Benaming:

E) Tammisaaren jäteasema [pienikokoisen sekajätteen siirtokuljetus]

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 198 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: C)
Benaming:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 680 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: D)
Benaming:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: B)
Benaming:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin käyttäminen:

Lue Tarjouspalvelun ohjeet ja käyttövinkit osoitteesta:

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home

Voit ottaa myös yhteyttä Cloudian asiakastukeen.

Sähköpostiosoite: tuki@cloudia.fi

Puhelin: +358 207661075

Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin ESPD-lomakkeen käyttämisestä ym. tilaaja suosittaa tutustumaan Hanki-palveluiden toteuttamiin opastusvideoihin osoitteesta:

https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2020