Diensten - 490431-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Aix-en-Provence: Diensten inzake onderwaterexploratie

2020/S 202-490431

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société du canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale
Nationaal identificatienummer: 05781313100026
Postadres: CS 70064
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13182
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 442667000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://canaldeprovence.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement hydraulique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interventions subaquatiques sur ouvrages en exploitation

Referentienummer: 2461-20s0035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351924 Diensten inzake onderwaterexploratie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Interventions subaquatiques sur ouvrages en exploitation.

Lot unique.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351924 Diensten inzake onderwaterexploratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interventions subaquatiques sur ouvrages en exploitation.

Lot unique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-171916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neptune Sub-Travaux
Postadres: 126 Camin-la-Caillole, chemin de Pedeguien
Plaats: Auriol
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13390
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal judiciaire
Postadres: 6 rue Joseph-Autran
Plaats: Marseille
Postcode: 13281
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 491155050
Fax: +33 491544290
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020