Diensten - 490453-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Gotenburg: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2020/S 202-490453

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Göteborgs Universitet
Nationaal identificatienummer: 202100-3153
Postadres: Box 100
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 405 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Allem Tensaye
E-mail: allem.tensaye@gu.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gu.se
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Surveys in Malawi Related to Covid-19

Referentienummer: EUI 20 029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-306393

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020