Diensten - 490554-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Douains: Onderhoud en reparatie van computeruitrusting

2020/S 202-490554

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Seine Normandie Agglomération
Postadres: 12 rue de la Mare à Jouy
Plaats: Douains
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27120
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@sna27.fr
Telefoon: +33 276480258
Fax: +33 232539536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sna27.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de coopération intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020/037 «Acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation concerne l'acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées. Cette consultation est lancée dans le cadre d'un groupement de commandes entre SNA, la ville de Vernon, le CIAS SNA, l'OTCSNA, et le CCAS de Vernon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100 Fotokopieerapparaten
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
30232110 Laserprinters
30232150 Inkjetprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'accord-cadre a pour objet l'acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matières de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

L'accord-cadre a pour objet l'acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché 2020/037 «acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées» est déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général d'ordre juridique. En effet, figurait dans le dossier de consultation mis en ligne, une erreur dans le cahier des charges pouvant entraîner un risque juridique sur la procédure par conséquent, une nouvelle consultation sur la base d'un cahier des charges modifié sera prochainement lancée.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53 avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 235583500
Fax: +33 235583503
Internetadres: https://www.rouen.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020